สร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน ด้วยการใช้อุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้-01

เครดิตภาพ: Freepik

อุปกรณ์เซฟตี้” นั้นมีความสำคัญสำหรับการทำงานที่มีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นงานบนที่สูง งานจราจร งานก่อสร้าง หรืองานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงภัยอื่นๆ นั้น การสร้างความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานคือตัวช่วยลดความเสี่ยงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หน้าที่ของตัวพนักงานเองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนโยบายด้านความปลอดภัยจากผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่มีหน้าที่ประสานงานกันในเรื่องของการดูแลความปลอดภัย นอกจากนี้ยังรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและสถานที่ด้วย

ขั้นตอนการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน

  1. จัดให้มีการการอบรมเรื่องความปลอดภัยทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการทำงานที่มีความเสี่ยงภัย การใช้งานอุปกรณ์เซฟตี้ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดอันตรายในที่ทำงาน
  2. จัดการอบรมด้านการใช้งานอุปกรณ์เซฟตี้หรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้มาตรฐานให้แก่พนักงาน
  3. ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์เซฟตี้เป็นประจำ
  4. ตรวจสอบสถานที่ทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเช็กการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ และตรวจหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในที่ทำงาน
  5. กระตุ้นเตือนใจพนักงานให้ตระหนักถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ เช่น การทำข้อมูลสถิติประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน การนับถอยหลังการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและไม่มีเหตุการอันตราย เป็นต้น
  6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
  7. หากตรวจพบว่ามีพนักงานคนใดชอบทำงานหรือปฏิบัติตัวผิดกฎระเบียบ และมักจะละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอยู่บ่อยครั้ง เมื่อตักเตือนก็ไม่เอาใจใส่ ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารต้องดำเนินการโยกย้ายพนักงานรายนั้นไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่มีความเสี่ยงจากการทำงาน เพราะหากยังปล่อยให้ทำงานในตำแหน่งเดิมอาจส่งผลร้ายตามมาจนกระทบกับเพื่อนร่วมงานหรือสถานที่ทำงานได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลงโทษและไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับพนักงานคนอื่นๆ
  8. ตรวจสอบสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐานและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงสว่าง การระบายอากาศ ความปลอดภัยและแข็งแรงของอุปกรณ์เซฟตี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกับการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งสิ้น

การสร้างความปลอดภัยในที่ทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเอาใจใส่ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและการจัดอบรมพนักงาน นอกจากนี้การเลือกใช้งานอุปกรณ์เซฟตี้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับงานที่มีความเสี่ยงได้ครับ

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.